Ewangelia wg św. Mateusza    Pierwszy List do Tymoteusza 
     
Ewangelia wg św. Marka
  Drugi List do Tymoteusza 
     
Ewangelia wg św. Łukasza

  List do Tytusa 
     
Ewangelia wg św. Jana 
  List do Filemona 
     
Dzieje Apostolskie 
  List do Hebrajczyków 
     
List do Rzymian 
  List św. Jakuba 
     
Pierwszy List do Koryntian 
  Pierwszy List św. Piotra
     
Drugi List do Koryntian 
  Drugi List św. Piotra 
     
List do Galatów

  Pierwszy List św. Jana 
     
List do Efezjan 
  Drugi List św. Jana 
     
List do Filipian 
  Trzeci List św. Jana 
     
List do Kolosan 
  List św. Judy 
     
Pierwszy List do Tesaloniczan 
  Apokalipsa św. Jana 
     
 Drugi List do Tesaloniczan